מדיניות פרטיות

(תאריך 27.7.2021)

גרסה 1.0

 

אנו מתייחסים בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את מדיניות הגנת הפרטיות של המפעיל ו/או מי מטעמו באתר זה ומפרטת את אופן השמירה והשימוש על ידו במידע אודות המשתמש הנשמרים אצלו. כמו כן, יפורטו האפשרויות שיש למשתמש על מנת להגן על פרטיותו.

 1. כתנאי בסיסי לרכישת המוצר באתר בדמות קורס/ים מצולמות הקושרים לעבודות תיקונים בבית המיועדים לצורך פרטי ואישי יתבקש המשתמש להזין פרטים אודותיו (להלן: “הפרטים האישיים” או “המידע“, לפי העניין).
 2. יודגש כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית כלשהי למסור את כלל הפרטים המבוקשים באתר אודותיו, שכן מסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו החופשי והבלעדי ובהסכמתו שהמפעיל ו/או מי מטעמו ישמור פרטים אלו. יחד עם זאת, מובהר כי ללא כל הפרטים המפורטים בתנאי השימוש באתר לא יוכל המשתמש לרכוש מוצר/ים ולהתקדם למטרה הרצויה – מכאן שאם המשתמש לא מעוניין למסור את הפרטים המבוקשים יוכל להפסיק את פעילותו באתר באופן מידי ולא לעשות שימוש באתר.
 3. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ”ל.
 4. ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן האתר עשוי להשתמש ב”עוגיות” (להלן: “cookies“) לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע”י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה-cookies תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם. 

שמירה מידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע במאגריו, להעבירו לצדדים שלישיים, ולהשתמש בו על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
  • לצורך כניסה לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • לצורך מילוי ההתחייבויות כלפי המשתמש.
  • על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה ו/או עדכון ו/או שיפור ו/או תוספות ו/או ביטול תכנים ו/או סרטונים ו/או קורסים באתר.
  • לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי.
  • לצורך פניות שיווקיות ו/או פרסומיות בדואר אלקטרוני / מסרונים / שיחות או בכל אמצעי אחר, ככל שהמשתמש הביע הסכמתו לכך בעמוד המתאים.
  • המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
   • אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג’.
   • בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
   • בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג’.
  • במקרה בו המפעיל ימכור או יעביר, בכל צורה שהיא, את פעילות האתר לאדם או תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהגורם האמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • לשם הבהירות, המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר לצדדי ג’, מלבד גוף הסליקה עצמו, את פרטי אשראי שהזין הגולש או המשתמש בעת רכישה מקוונת באתר.

אבטחת המידע

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו עושים שימוש במערכות חדישות ועדכניות לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות אלו עלולות שלא לספק את אבטחה מוחלטת והרמטית. לפיכך, המפעיל ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי המידע ו/או השירות יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע אודות המשתמשים המאוחסן אצלו ו/או אצל ספק מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש במקרה בו ייחשף מידע אודותיו עקב חדירה לא מורשית למאגרי המפעיל של גורם כלשהו, מישראל ו/או מחו”ל ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטת המפעיל ו/או מי מטעמו.

כללי

 1. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהמשתמש גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליו יותר. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו המשתמש גולש.
 2. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו.
 3. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותה ואכיפתה של מדיניות פרטיות זו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

בכל שאלה באשר למדיניות הפרטיות ניתן לפנות באמצעות הדוא”ל: info@handygirl.site