תנאי שימוש

(תאריך 27.7.2021)

גרסה 1.0

 

אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתרנו הפועל בשם המתחם “https://handygirl.site” (להלן: “האתר”) אשר מופעל הנדיגירל (להלן: “המפעיל“).

 • הגדרות

תוכן ו/או מידע“- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, סרטונים, עיצובים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

משתמש“- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ומי מטעמם אשר נמצא במדינת ישראל ואשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו, בין אם רוכש מוצר/ים ו/או שירותים באתר ובין אם לא.

מוצר” –קורס/ים מצולמים המוצעים למשתמש לרכישה באתר באופן מקוון ו/או באמצעות רכישה בכל אמצעי שלא דרך האתר לשימוש פרטי ואישי.

הזמנה“- הזמנת מוצר שביצע משתמש באתר אך טרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי / חברת הסליקה ו/או טרם התקבל מלוא התשלום בכל אמצעי אחר מחוץ לאתר.

עסקה” – הזמנת מוצר שפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אושרו ע”י חברת כרטיסי האשראי  / חברת הסליקה או שהתשלום הוסדר במלואו באמצעי אחר.

 • כללי
 1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: “תנאי השימוש“) המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שהנך מעל גיל 18, כי קראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.
 5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.
 7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות עלויות מוצרים, עריכת תכנים, עיצוב, נראות, שינוי מפרט וסוג מוצרים מוצעים, המידע בו, ביצוע הנחות, מבצעים, כפי שימצא לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. הקורסים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם קורסים הקשורים לעבודות תחזוקת הבית ועוד מספר סרטוני “בונוס” הקשורים לתיקונים אחרים כגון החלפת גלגל ברכב ועוד. הקורסים בנויים בצורה כזו שהמשתמש נדרש לצפות באופן רציף בכל הסרטונים לפי הסדר כך שלא ניתן לדלג בין סרטונים ו/או לצפות בהם באופן רנדומלי. בתום כל מודול יהיה על המשתמש לענות על שאלות ורק לאחר שישלים בהצלחה את מלוא התשובות לכל השאלות יוכל להתקדם לסרטון הבא, הכל במטרה לגרום למשתמש ללמוד את התכנים בצורה מיטבית. יצוין כי רק לאחר ביצוע רכישת הקורס יקבל המשתמש גישה אל הסרטונים לשימושו לצורך פרטי, ביתי ואישי בלבד.
 9. התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם ((“As is” ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו. הנך מצהיר כי כל המידע והתוכן המובאים באתר זה במסגרת הקורס/ים ו/או המודולים הנרכשים על ידך הנם לצרכים אישיים, פרטיים וביתיים בלבד לצורך העשרה ולמידת התכנים באופן תיאורטי בלבד ואינם מהווים מידע מיוחד ו/או דרך יחידה וייחודית לביצוע עבודות התיקונים המדוברות. עוד יודגש כי אין בתוכן הקורס/ים כדי לעמוד בדרישות הסמכה, מכל סוג שהוא, הנוגעת לעבודות חשמל ואין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות כלשהי לעניין זה. מובהר כי המידע המובא בקורס/ים הנו בגדר המלצה בלבד ואינו תואם בהכרח לכל מצב ו/או כל תיקון ו/או כל עבודה נדרשת. למען הסר ספק, התכנים המובאים באתר במסגרת הקורס/ים נועדו לידע כללי בלבד של המשתמש ואין הכרח כי יתאימו לכל צורך ו/או מטרה של המשתמש ואין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לכל לנזק, מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף), העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהבנה ו/או פירוש לא נכונים ו/או לא מדויקים של התכנים ו/או כתוצאה משימוש בכלי זה או אחר המוזכר בתכנים באופן לא נכון ו/או שלא על פי הוראות היצרן הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כלים ו/או אביזרים שונים המוזכרים בסרטוני הקורס/ים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואין בכך כדי לקבוע כי רק הם הכלים הנכונים לשימוש הרלוונטי ועשויים להיות כלים ו/או אביזרים שונים ו/או נוספים ו/או חלופיים בעת ביצוע תיקונים אלו ואחרים, כך גם לגבי התכנים ו/או המלל בסרטונים אשר עשויים להיות לא שלמים ו/או לא ממצים.
 10. בטרם ביצוע רכישה של הקורסים המופיעים באתר זה על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את עצם התאמת הקורס/ים לצרכיו ומטרותיו (האישיים, הפרטיים והביתיים כאמור) והצורך שלו בהם והשימוש הפרקטי בתכנים שלמד לכל מטרה שהיא, תהא אשר תהא. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו פועלים במטרה שהמידע והתוכן במסגרת הקורס/ים יהיו נכונים ומקצועיים – על פי מיטב ידיעתם בלבד. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש במסגרת הקורסים הנרכשים והמשתמש לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 11. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר ו/או לתכני הקורסים במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בתכני הקורסים ו/או בחלקם ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.
 • שימוש באתר והתחייבויות המשתמש
 1. הנך רשאי להשתמש באתר ובקורסים לאחר רכישתם על ידך – ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו.
 2. הזכות לעשות שימוש במידע, בסרטונים, בתכנים, בצילומים, בעיצובים, בתמונות, בהדמיות, בהנפשות נתונים לשימושך הפרטי, הביתי והאישי בלבד (שלא לצרכים מסחריים), הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לאסוף מידע כלשהו המופיע באתר ו/או בקורסים המצולמים באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים, הסרטונים והמידע באתרים אחרים ו/או בכל מכשירי קצה אחרים. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותכניו.
 3. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, בסרטונים, במידע, בתכנים, בתמונות, בעיצובים, בהנפשות, בהדמיות ו/או כל אלמנט אחר המופיע בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, מכירה, יצירת יצירות נגזרות, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות למפעיל ו/או מי מטעמו כולל צדדי ג’ ששמם אינו בהכרח מוזכר באתר זה.
 4. לאחר רכישת הקורס תתבצע על ידך הרשמה לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא. במסגרת ביצוע רכישת הקורסים תתבקש למסור את פרטיך האישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא”ל, מספר זהות ישראלית. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות באשר לנכונות המידע אודות מזין המשתמש בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הרכישה של הקורסים.
 5. משתמש ישתמש בסיסמא שלו (להלן: “ההרשאה“) על מנת להיכנס לאתר ו/או להתחבר לקורסים הנרכשים. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המשתמש וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים מלבד המשתמש עצמו. באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל פעילות בפרופיל ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בהרשאות שלא השייכות לו. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך למפעיל מידית באמצעות הדואר האלקטרוני: info@handygirl.site.
 6. לאחר ביצוע הרישום בפועל יקבל המשתמש הרשאה (באמצעות שם משתמש וסיסמא) להיכנס לאתר ולצפות בסרטונים ו/או בתכנים הרלוונטיים ולבצע את כלל הפעולות האפשריות עבור המשתמש כגון מענה לשאלות במסגרת מבחנים ועוד. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המשתמש וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים. באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם.
 7. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת רישום לאתר ובעת ביצוע רכישת הקורסים הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות למסור מידע בנושא זה לכל גורם מתאים ולנקוט נגד גורמים המזינים פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או מתחזה לאחר באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר.
 8. המשתמש מתחייב כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו כי לא יעלה לאתר ו/או ישלח בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דרך האתר לכל גורם שפרטים אודותיו נמצאים באתר ו/או בסרטונים המצולמים שום חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי,כל תוכן שפרסום שלו נאסר על פי הוראות כל דין, תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צדדים שלישיים, כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 • הגבלת אחריות
 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג’ כלשהו עקב הגלישה באתר לרבות הסתמכות שלו על התכנים המצולמים במסגרת הקורסים המוצעים לרכישה באתר וכל מידע המופיע בו.
 2. המשתמש מודע לכך כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי לגבי תכני הקורסים. הנך מצהיר כי כל המידע והתוכן המובאים באתר זה במסגרת הקורס/ים ו/או המודולים הנרכשים על ידך הנם לצרכים אישיים, פרטיים וביתיים בלבד לצורך העשרה ולמידת התכנים באופן תיאורטי בלבד ואינם מהווים מידע מיוחד ו/או דרך יחידה וייחודית לביצוע עבודות התיקונים המדוברות. עוד יודגש כי אין בתוכן הקורס/ים כדי לעמוד בדרישות הסמכה, מכל סוג שהוא, הנוגעת לעבודות חשמל ואין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות כלשהי לעניין זה. מובהר כי המידע המובא בקורס/ים הנו בגדר המלצה בלבד ואינו תואם בהכרח לכל מצב ו/או כל תיקון ו/או כל עבודה נדרשת. למען הסר ספק, התכנים המובאים באתר במסגרת הקורס/ים נועדו לידע כללי בלבד של המשתמש ואין הכרח כי יתאימו לכל צורך ו/או מטרה של המשתמש ואין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לכל לנזק, מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף), העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהבנה ו/או פירוש לא נכונים ו/או לא מדויקים של התכנים ו/או כתוצאה משימוש בכלי זה או אחר המוזכר בתכנים באופן לא נכון ו/או שלא על פי הוראות היצרן הרלוונטי.
 3. מלוא האחריות בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לכלים ו/או האביזרים המוזכרים בקורסים בהם נעזר המנחה לביצוע עבודות התיקונים הרלוונטיות (להלן: “הכלים והאביזרים החיצוניים“) ובכל עניין הנוגע ו/או הקשור בהם לרבות באשר לטיבם, איכותם, תקינותם, התאמתם לצרכי המשתמש, השימוש הנכון והבטיחותי בהם לרבות נזק, מכל מן וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש עצמו ו/או לאדם אחר ו/או לרכושו ו/או לסביבתו כתוצאה משימוש לא נכון ו/או רשלני ו/או לא סביר בהם ו/או תחזוקה לא נכונה שלהם וכיוצא בזה – הינה של המשתמש עצמו בלבד ו/או של היצרנים ו/או ספקיהם ו/או משווקיהם וכל פניה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים הקשורים לכלים והאביזרים החיצוניים תופנה ע”י המשתמש אל הגורמים האמורים ישירות ולא תופנה אל המפעיל ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורים בכך.
 4. אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו ובכל מקרה תוגבל אך ורק עד להחזר כספו של המשתמש ששולם במלואו בגין רכישת הקורסים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.
 5. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו תלונות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בעניין האמור בפרק זה (“הגבלת אחריות”) ו/או בעניין הכלים ו/או אביזרים כלשהם המיוצרים ע”י יצרנים חיצוניים ו/או ספקיהם ו/או משווקיהם ו/או לכל מעשה ו/או מחדל מצדם יועברו הדברים באופן מידי אל היצרנים החיצוניים לטיפולם ולאחריותם והמפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל עניין הנובע מכך במישרין או בעקיפין.
 6. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: “היפר קישורים“) לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים (ככל שמופיעים באתר ו/או בסרטונים), אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר ו/או הקורסים מקושרים אליהם (ככל ומקושרים) לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בהיפר קישורים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך היפר-קישורים.
 7. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר ו/או הצפייה בתכני הקורסים השונים, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 8. כמו כן, לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל סוג של פריצה של גורמים עוינים למאגרי נתונים ו/או לכל מידע אחר שישמר אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודות המשתמש ו/או ציוד הקצה שלו ו/או כל מידע המקשר בין המידע למשתמש עצמו.
 • הזמנה מקוונת של קורסים
 1. למשתמש באתר תהא האפשרות לבצע רכישה מקוונת (להלן: “רכישה“) של המוצר (הקורסים המצולמים) באמצעות חברת סליקה, שתיבחר ע”פ שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו. עלויות הקורס/ים יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה על כך מראש. למען הסר ספק, מובהר כי תשלום התמורה על ידי המשתמש יבוצע במלואו ללא קשר באם צפה המשתמש בפועל בקורסים או שלא.
 2. לאחר ביצוע מלא של התמורה (לרבות פרעונה בפועל) יקבל המשמש גישה אל הקורס/ים ואל הסרטונים המצולמים לשימוש אישי, ביתי ופרטי בלבד. הקורסים בנויים בצורה כזו שהמשתמש חייב לצפות באופן רציף בכל הסרטונים לפי הסדר כך שלא ניתן לדלג בין סרטונים ו/או לצפות בהם באופן רנדומלי. בתום כל מודול יהיה על המשתמש לענות על שאלות ורק לאחר שישלים בהצלחה את מלוא התשובות באופן נכון יוכל להתקדם לסרטון הבא וכך הלאה, הכל במטרה לגרום למשתמש ללמוד את התכנים בצורה מיטבית. יצוין כי לאחר קבלת הגישה אל הקורס/ים יוכל המשתמש לצפות בסרטונים כמה פעמים שירצה עם הגבלה לשנתיים ממועד הרכישה.
 3. למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את מפרט ו/או תוכן הקורס/ים האמורים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. פרסום מפרט הקורסים באתר אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות המשתמש לפנות למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים.
 4. במקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו ייאשר, ע”פ שיקול דעתו הבלעדי בכפוף לכל דין, בקשת משתמש זה או אחר לביטול מלא של עסקה (ששולמה במלואה) ובטרם צפה המשתמש בתכני הקורס/ים יבוצע החזר תשלום התמורה ששולמה באותה דרך תשלום. לא יתבצע החזר תשלום במזומן.
 5. אי תשלום התמורה בהזמנה הנ”ל, כולה או חלקה כמוה כאי השלמה ו/או אי ביצוע של ההזמנה הרלוונטית והמפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי, ע”פ שיקול דעתו, שלא לספק כלל גישה למשתמש לקורס ו/או לתכנים ו/או לסרטונים המצולמים עד תשלום מלוא התמורה עבורו ובפרעונו בפועל.
 6. תשלום התמורה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התשלום גם בדרך אחרת. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: “ההזמנה“) יקבל המשתמש 3 הודעות דוא”ל כדלקמן: (1) הודעה בדבר יצירת החשבון וגישה לאזור האישי ובהם שם משתמש שבחר המשתמש וקישור לאזור האישי (2) הודעה בדבר ביצוע הזמנת המוצר ובהם פרטי ההזמנה וכתובת המשתמש. יובהר כי אין בקבלת הודעות אלו כדי לאשר באופן סופי את העסקה ע”י המפעיל ו/או מי מטעמו. מיד לאחר ביצוע ההזמנה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: “חברת כרטיסי האשראי“) של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע”י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לתת הודעה מתאימה למשתמש באם הפעולה אושרה או נדחתה.
 7. במידה ואושרה הפעולה יקבל המשתמש הודעה נוספת (שלישית) עם מסמך חשבונאי חתום דיגיטלית ומאושר לצרכי מס והעסקה תירשם במחשבי המפעיל ו/או מי מטעמו לביצוע. במידה וביצוע התשלום של המשתמש נדחה ע”י חברת כרטיסי האשראי תישלח למשתמש הודעה מתאימה או יובא הדבר לידיעתו בדרך אחרת לפי שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו. רק לאחר מסירת אמצעי תשלום חלופי שיאושר ע”י חברת כרטיסי האשראי תחשב הפעולה כמאושרת לביצוע העסקה ע”י המשתמש (להלן: “המועד הקובע לביצוע עסקה“).
 8. ידוע למשתמש כי מועד מתן הגישה אל תכני הקורס/ים יחושב אך ורק החל מהמועד הקובע לביצוע עסקה כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מדיניות ביטולי עסקה באשר להזמנות באתר תחול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכן בהתאם להוראות תקנותהגנת הצרכן (ביטול עסקה (תשע”א-2010 ובמידה והמשתמש לא צפה ביותר ממודול אחד, שכן צפייה ביותר ממודול אחד מהווה קבלת תמורה מלאה. יצוין כי תאריך ביטול העסקה הקובע יהא תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי המפעיל. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה ו/או ערב חג ו/או חג בישראל ייחשב יום הביטול ביום העבודה הראשון שלאחריו.
 • קניין רוחני
 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו לרבות הסרטונים המצולמים, התכנים בגוף הסרטונים, הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים (ככל שישנם), שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצובו ונראותו, תכניות, איורים, הדמיות, המידע בו, סימן המסחר של מפעיל האתר (בין אם רשום ובין אם לאו), הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או הגורמים עימם הנו משתף פעולה ו/או מקיים קשרים עסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972, דיני סימני מסחר במדינות היעד של השותפים העסקיים של המפעיל, חוק העיצובים, תשע”ז-2017, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לעיצובים ולזכויות יוצרים.
 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע, בתמונות, בסרטונים, בהדמיות, בתכני האתר והקורסים ו/או בסימן המסחרי לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר למכור או להעביר לצד ג’ כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע ו/או את הסרטונים המצולמים או חלקם בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג’ בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש באתר זה היא לבצע פעולות מוגדרות בלבד כמשתמש רשום הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי במקרה בו המשתמש נרשם לאתר הנו מתחייב בזאת כי במידה ותהיה לו ההרשאה להעלות ו/או לשתף, באמצעות הפרופיל האמור ו/או באינסטרגם ו/או דף העסקי בפייסבוק של המפעיל, תכנים ו/או תמונות ו/או עיצובים ו/או הנפשות ו/או מסמכים ו/או סרטונים ו/או כל סוג של תוכן / קובץ – כלל האלמנטים האמורים הינם בבעלותו החוקית של המשתמש וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע”פ הסכם כלשהו עם צדדי ג’ וכי המשתמש אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והאלמנטים הנ”ל, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג’ חלה החובה והאחריות המלאה על המשתמש בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המשתמש הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג’ כלשהם מתחייב המשתמש לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ”ט עו”ד והוצאות נוספות ככל שיהיו).
 • שיפוי
 1. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.
 2. הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) הנוגעים לפעילות האתר וכל עניין הנוגע ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.
 • סמכות שיפוט
 1. במקרה של מחלוקת משפטית בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין המשתמש יפנה האחרון אל המפעיל ו/או מי מטעמו בדרך מקובלת בניסיון לפתור את המחלוקת באמצעי ההתקשרות המקובל באתר. הצדדים ינסו ליישב את המחלוקת הרלוונטית באמצעות הידברות. במקרה של חוסר הצלחה בהידברות בין הצדדים המחלוקת תועבר, ככל שמי מהצדדים יבחר לעשות כן, לבית המשפט המוסמך לדון בנושא.
 2. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
 3. במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.
 • שונות
 1. המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו באתר זה ו/או פעילותו העסקית לכל צד שלישי שיבחר, ללא חובת ידוע ו/או פרסום כלשהי כלפי המשתמש.
 2. בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא”ל: info@handygirl.site

 כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.

 

הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.